סדר המילה

כשמביאים התינוק עומדים כל הקהל ואומרים:

ברוך הבא בשם ה':

ולוקח אבי הבן את התינוק בידיו ואומר:

שש אנכי על אמרתך. כמוצא שלל רב: זבחי אלהים רוח נשברה. לב נשבר ונדכה.

אלהים לא תבזה: היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים: אז תחפוץ זבחי-

צדק עולה וכליל. אז יעלו על מזבחך פרים.

ואחר כך יאמר אבי הבן: אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך.

ועונים העומדים: נשבעה בטוב ביתך. קדש היכלך:

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני: תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי. אם לא אעלה

את ירושלים, על ראש שמחתי:

שמע ישראל, יהוה אלהינו, יהוה אחד:

יהוה מלך יהוה מלך יהוה ימלך לעולם ועד: ב' פעמים

אנא יהוה הושיעה נא: ב' פעמים

אנא יהוה הצליחה נא: ב' פעמים

ויאמר אבי הבן למוהל

הריני ממנה אותך שליח למול את בני

אומר אבי הבן ברשות מורי ורבותי ומברך מעומד, ולא ידבר עד לאחר המילה

ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו

להכניסו בבריתו של אברהם אבינו:

והקהל והמוהל אומרים:

כשם שנכנס לברית, כך תזכה להכניסו לתורה ולמצות ולחפה ולמעשים טובים:

ויניח את התינוק על כסא של אליהו ויאמר המוהל:

זה הכסא של אליהו הנביא זכור לטוב מלאך הברית:

המוהל לפני שימול יברך ברכה זו:

ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה:

ואחרי שימול יברך אבי הבן ברכה זו:

ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה:

לאחר גמר המילה יקח המוהל או אדם אחר כוס יין ומברך:

סברי מרנן. עונים: לחיים.

ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן:

ואחר כך לוקח הדס או בשמים אחרים ומברך:

ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, בורא עצי בשמים:

ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדש ידיד מבטן וחוק בשארו שם וצאצאיו

חתם באות ברית קדש. על כן בשכר זו אל חי חלקנו צורנו צוה להציל ידידות זרע

קדש שארנו משחת. למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה יהוה , כורת הברית:

ויטעם מעט מכוס היין, ואחר כך יאמר:

אלהינו ואלהי אבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל (פלוני בן                   פלוני) ישמח האיש ביוצא חלציו, ותגל האשה בפרי בטנה, כאמור ישמח – אביך ואמך

ותגל יולדתך: ונאמר. ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי

(כשאומר "בדמיך חיי" יתן באצבעו מעט יין בפי התינוק, וכן שאומר בפעם ב') ואמר לך בדמיך חיי:

ונאמר: זכר לעולם בריתו, דבר צוה לאלף דור: אשר כרת את אברהם, ושבועתו

לישחק: ויעמידה ליעקב לחק, לישראל ברית עולם: הודו ליהוה כי טוב, כי לעולם

חסדו: (פלוני) זה הקטן, ה' יגדלהו. כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה ולמצות לחפה

ולמעשים טובים. ויקים בו מקרא שכתוב: ישמך אלהים כאפרים וכמנשה. וכן יהי רצון

ונאמר אמן:

ויאמרו כל הקהל

שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה: ההלך בדרכיו: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך:

אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים. סביב לשלחנך: הנה כי כן יברך

גבר ירא יהוה: יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלים. כל ימי חייך: וראה בנים לבניך

שלום על ישראל:

ואומרים קדיש יהא שלמא